Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Cég tevékenységi köre:  Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

7721 '08


Cég név: Sport17 kkt.

Székhelye: 2040 Budaörs Budapesti út 99.

Telefon: +36304515784, +3623415147

E-mail: info@rentride.hu


Jegyzékszám: 13-03-031195

Adószám: 20922971-2-13

 

Általános Szerződési Feltételek sport eszközök bérbeadásához, tartalmazzák a Rent&Ride –Sport17 Kkt. (továbbiakban: RentRide) tulajdonában lévő sport eszközökre vonatkozó bérlési szabályokat.

Szolgáltató a RentRide (bérbeadó), a kölcsönző személy a (bérlő).

 1. Bérbeadó meghatározott időre Bérlő használatába adja a mellékletben részletezett eszközt (eszközöket) illetve annak (azoknak) részletezett tartozékait a mellékletben meghatározott időre és meghatározott díj ellenében.
 2. A kiszámlázott bérleti díj alapja az elvitel és a visszahozatal ideje közötti napok száma. Ha az elvitel napján 16 óra után történik a készülék (készülékek) Bérlőnek való átadása, akkor az elvitel napja nem számít bele a bérleti díj alapját képező napok számába. Ha a visszahozatal napján 12 óra előtt történik a készülék (készülékek) Bérbeadónak való visszaszolgáltatása, akkor a visszahozatal napja nem számít bele a bérleti díj alapját képező napok számába. A minimálisan kiszámlázott bérleti díj alapja 1 nap. A hétvégi bérlet péntek zárás előtti átvétel és hétfői nyitásra történő vissza hozatal) 2 napnak számít. A kölcsönzés esetén a kerékpárt elvinni és visszahozni a kölcsönzés napján lehet, nyitvatartási időben. Amennyiben a kölcsönzési időszak előtti napon szeretnék elvinni a kerékpárt és/vagy a kölcsönzési időszak lejárta utáni napon szeretnék visszahozni, erre lehetőség van, de egyedi pótdíjat számítunk fel érte.
 3. A kaució bruttó 80.000 Ft/kerékpár esetén!
 4. Bérbeadó az eszköz átadásával egy időben köteles átadni Bérlő számára a hozzájuk kapcsolódó, mellékletben részletezett tartozékokat.
 5. Bérlő a szerződés megkötésekor a bérleti díjon felül a Mellékletben meghatározott mennyiségű kauciót köteles átadni Bérbeadó részére készpénzben. A kaució nem helyettesíthető más értékkel. Bérbeadó az összegek átvételét bérleti szerződés aláírásával elismeri.
 6. Bérbeadó a bérbe adott eszközt rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban adja át Bérlőnek, melyről a szerződés aláírása előtt, átadáskor közösen meggyőződnek, melyet Bérlő a szerződés aláírásával elismer.
 7. Bérbeadó az eszköz átadásakor fényképfelvételekkel rögzíti az eszköz külső állapotát, esetleges sérüléseit, hibáit, üzemképességét (pl. bekapcsolt kijelző).
 8. Bérlő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ha üzemeltetés közben a Bérlő rendellenességet észlel, köteles a készüléket haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel egyidejűleg Bérbeadót a fentebb megadott elérhetőségein értesíteni.
 9. Bérlő a Bérbeadó kifejezett írásos engedélye nélkül a bérbe vett készüléket (készülékeket) harmadik személy használatába nem adhatja. Ha a Bérlő a készüléket Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyen e cselekedete nélkül nem következtek volna be.
 10. Amennyiben Bérlő a szerződés lejárta után szolgáltatja vissza a kerékpárt, Bérbeadó jogosult a késedelmes időszakra a mellékletben meghatározott késedelmi napidíjat kiszámlázni Bérlőnek vagy levonni a visszajáró kaució összegéből.
 11. A kerékpárok a mindenkori magyar jogszabályoknak megfelelően a közúti közlekedésre alkalmasan vannak felszerelve. A KRESZ által előírt, a forgalomban való részvételhez szükséges (egyéb) felszerelésekről Bérlőnek kell gondoskodnia (pl. bukósisak, láthatósági mellény). Az ennek hiányából adódó esetleges bírságot Bérlőnek kell fizetnie.
 12. A kajakok a mindenkori magyar jogszabályoknak( 57/2011. (XI. 22.) NFM rendeletnek) megfelelően vízi közlekedésre alkalmasan vannak felszerelve.
 13. Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszközt az adott országban érvényes közlekedési szabályok szerint köteles használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben Bérlőt terheli, az abból eredő károkat önállóan viseli.
 14. Az eszközök kölcsönzése csak 18 éves kor felett lehetséges. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőit, hogy kiskorúak esetleges részvétele esetén azok magatartásáért elsősorban a jelenlévő felnőtt kísérőjük, annak hiányában pedig Bérlő a felelős.
 15. Bérlő elismeri, hogy a bérbe vett készülékek használatát korábban már elsajátította, ismeri. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközt rendeltetésszerűen, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, óvja.
 16. Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszközben vagy a eszközzel másnak okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy kiskorúak esetleges részvétele esetén azok magatartásáért első sorban a jelenlévő felnőtt kísérőjük, annak hiányában pedig Bérlő a felelős.
 17. Bérlő a kerékpár bérlésekor megkapja a kerékpárt, az akkumulátorhoz tartozó egy darab kulcsot és az akkumulátorhoz tartozó töltőt.
 18. Bérlő a kajak bérlésekor megkapja a hajót, a hozzá tartozó lapátot és közelező felszereléseket, valamint legalább úszéssegítő mellényt. 18 év alatt mentőmellényt.
 19. Bérbeadó Bérlőt tájékoztatja az eszköz szakszerű és kíméletes használati módjáról. Bérlő kötelezi magát arra, hogy ennek megfelelően, kíméletesen és szakszerűen fogja használni.
 20. Bérlő kijelenti, hogy tisztában van ez elektromos kerékpár menettulajdonságaival (gyorsulás, elektromotor rásegítésének mértéke), használati módjával (rásegítés állítása, váltás fontossága, akkumulátor töltése, stb.) és lehetőségeivel.
 21. Bérlő kötelezi magát arra, hogy maximális gondossággal jár el a bérelt eszköz biztonsága érdekében. Az eszközt minden esetben gondosan tárolja, ha nem használja, lelakatolja és mindent megtesz a lopás elkerülése ellen.
 22. Bérlő a lehető legnagyobb gondossággal szállítja az eszközt és a szállítás alatt tudomásul veszi az elektromos kerékpár súlyából adódó kötelezettségeket (megfelelő kerékpárszállító használata).
 23. Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszközön található esetleges sérüléseket Bérbeadó terhére csak akkor lehet elszámolni, ha Bérlő a látható sérüléseket használat megkezdéséig jelzi Bérbeadónak és azt bevezetik a bérleti szerződésbe.
 24. Bérlő kötelezi magát, hogy az eszközt a bérlési időszak lejárta után Bérbeadó részére ugyanolyan állapotban adja vissza, ahogy kapta.
 25. Ha az eszköz (eszközök) a Bérlő hibájából megsemmisül (megsemmisülnek), elvész (elvesznek), használhatatlanná válik (válnak), Bérlő a kauciót nem kapja vissza és köteles a mellékletben részletezett értékét megtéríteni. Bérbeadó az ezt meghaladó egyéb kárát is érvényesíti Bérlővel szemben.
 26. Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszköz sérülése vagy valamilyen alkatrészének hiánya esetleg nem megfelelő működése esetén Bérlő köteles megtéríteni az okozott kárt vagy a hiányzó, nem megfelelően működő alkatrész árát. A kár mértékét Bérbeadó a forgalmazóval egyeztetve állapítja meg.
 27. Amennyiben az eszköz (eszközök)-et a Bérlő sérült vagy üzemképtelen állapotban juttatja vissza Bérbeadónak, úgy Bérbeadó jogosult a sérülések kijavítására vagy az üzemképesség helyreállítására fordítandó összeget levonni a kaucióból. Amennyiben a kaució nem fedezné a helyreállítási költségeket, úgy a hiányzó összeget Bérlő köteles megfizetni Bérbeadónak.
 28. Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszközök biztosítással nem rendelkeznek.
 29. A bérleti szerződés lejártakor Bérlő köteles az eszköz (eszközöket) üzemképes, tiszta állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni, aki üzemképességét ellenőrzi, külső megjelenését a korábban rögzített felvételekkel összehasonlít a. A szennyezetten visszaadott eszköz tisztításának 5.000,- forintos díját Bérbeadó kiszámlázza Bérlőnek.
 30. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy mind egészségügyileg, mind testileg és szellemileg alkalmas a saját felelősségre történő használatra, illetve képes Bérbeadótól kölcsönzött eszközt rendeltetésszerűen használni, tisztában van annak módjával.
 31. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérelt eszköz használata közben elszenvedett bármilyen esetleges sérülés esetén az ellátás és a gyógyítás anyagi terhét önállóan viseli. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérlés alatt önmaga gondoskodik saját maga biztosításáról (egészség, vagyon és felelősség)
 32. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy kajak esetén tisztában van annak vizi forgalmi használatával elolvasta az ehez köthető hatósági rendeletet:

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről